عاشقے باید قسمت آدم بشه

عاشقے باید قسمت آدم بشه !

وقتے شد یهو بخودت میایے میبینے یکے هست با همه فرق میکنه ،

صداے پاشو میشناسے، عطر تنشو میشناسے

وقتے میبینیش انقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنے الان صداشو همه میشنون !

بهت محل نذاره کلافه اے ،

وقتے هست خوبے وقتے نیست ...

مهم نیست که باهم قهرین یا آشتے ،

مهم اینه که باشه پیشت ...

وقتے هم نیست جاشو هیچکس دیگه اے پُر نمیکنه !

و این یعنے بهترین و ناب ترین حس دنیا ؛

اصلا یعنے خود خود زندگے ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
زهرا

?? مردها فقط برای چیزهایی که باید ، ناراحت میشوند زن ها برای همه اش! همه چیز زندگی را میفهمند ، زیاد ، بدجور ??