یـواشکے

مےنویسم "دوسـتت دارم"

تـو ، از کنـار این شعـر آهسـته عبــور کن!

بـاور کن یکے دارد اینجا ....

یـواشکے

گـریه هایش را مےخـندد ..

/ 3 نظر / 19 بازدید
مصطفــــے™

[قلب]

زرین قلم

زندگي در بردگي شرمندگي است معنــي آزاد بودن زندگــي است ســر كه خـــم گردد به پاي ديگــران بر تن مــــردان بــود بــار گــران بندة حق در جهـــان آزاده اســت مســت وي فارغ زجام و باده است .