سرمایه

کمـ سـرمایه اـﮯ نیست ؛

בاشتن آבمایــﮯ که حالـــتو مـپرسنـב !

 

ولــﮯ .... [!!!]

از اون بهتر בاشتن آבماییهـ ،
که وقتـ حالتو میپرسنـ ؛

بتونی بگــﮯ :
خـــوب نیستمـ   :)

/ 1 نظر / 3 بازدید