دوست

دوست عجب امنیت خوبی است

میتوانی با او خود خودت باشی
میتوانی دردهایت را-هرچند ناچیز هرچند گران-بی خجالت با او در میان بگذاری

از عاشقی هایت بگویی
از حماقت هایت

دوست انتخاب آزاد توست، اختیار توست
نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند
نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند

دوست عرف نیست، عادت نیست، معذوریت نیست،

دوست از هر نسبتی مبراست.

دوست سایبان دلچسبى است تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری...

 

آخ که دلم لک زده واسه یه دوست

/ 3 نظر / 21 بازدید
روزالی پیرسون

ﺍﮔـﻪ ﺍﺯ ﺑـﭽـﮕﯽ ﺑﺠـﺎﯼ "" ﻣَـﺮﺩ ﮐـﻪ ﮔـﺮﯾﻪ ﻧﻤـﯿﮑُﻨﻪ"" ﻣﯿــﮕﻔﺘــﻦ " : ﻣَــﺮﺩ ﮐـﻪ ﻧﺎﻣَــﺮﺩﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ " ⏪ﺧﯿـﻠﯽ ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﺑﻬـﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘــﯿﻢ !

روزالی پیرسون

البته نه همیشه ...دوست دوسته.... پیامبر هم گفته یه روز میشه دشمنت... پس با دوستت طوری رفتار کن که اگه دشمنت رسوات نکن و با دشمنت طوری برخورد کن که اگه دوستت شد...

روزالی پیرسون

پرسیدند:چگونه میتوان به میزان عقل کسی پی برد؟ جواب داد:ازحرفی که می زند. دوباره پرسیدند:اگرچیزی نگفت چه؟ جواب داد:هیچ کس ان قدرعاقل نیست که همیشه سکوت کند!