خـــداحافظ

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادمـ

خداحافظ ، ولے هرگز نخواهے رفت از یادمـ

خداحافظ ، و این یعنے در اندوه تو مےمیرمـ

در این تنهایے مطلق ، که مےبندد به زنجیرمـ

/ 4 نظر / 22 بازدید
زهرا

صادق هدایت: در حقیقت ما همه بشر بودیم!... تا اینکه نژاد! ارتباطمان را برید!! مذهب! از یکدیگر جدایمان ساخت!! سیاست! بینمان دیوار کشید!! و ثروت! از ما طبقه ساخت همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست! اسارت به میله های دورت نیست. به حصارهای دور تفکرت است!

زهرا

. ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ ... ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺴﯿﺞ ﺑﺎﺯﯼ .. ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ ﮐﻮﻓﺖ ... ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ... ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ... !!! ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ . . . ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ! ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ .. ﮔﺮﯾــﻪ ﻫﺎﺕ .. ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﺕ . .. ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ .. ﺍﺧـــــﻤﺎﺕ ... ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ !! ﻓﮏ ﮐﻦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻢ ﯾﺎ ﺣﺴــــــﻮﺩ .. ﯾﺎ ﻓﮏ ﮐﻦ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﻡ ﻗﺪﯾﻤﯿﻪ !! ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ . ا

حمزه عليزاده

خداحافظي ... سخته ... ولي گاهي بايد رفت .. نه اينكه بي وفا باشي ... نه ... گاهي بي وفايي يك دوست ، باعث مي شود كه بروي ... [گل]